Všeobecné podmienky

Untitled Document

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE
SLUŽBY PRÍSTUPU DO SIETE INTERNET
SPOLOČNOSTI Entry Net s.r.o.
(ďalej len „Všeobecné podmienky“)
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
vydané v súlade so zákonom NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

Článok 1

Vymedzenie základných pojmov

1.1
Entry Net, s.r.o. so sídlom Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO 35867078, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 29792/B, je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) a v rozsahu licencie udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Licencia“) na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb. Entry Net, s.r.o., (ďalej len „spoločnosť Entry Net“) je telekomunikačným podnikom. Spoločnosť Entry Net je oprávnená vykonávať vyššie uvedené telekomunikačné činnosti na celom území Bratislavy.

1.2
Zmluva je zmluva o pripojení spolu s dodatkami a osobitnými dohodami, na základe ktorej sa spoločnosť Entry Net zaväzuje pripojiť koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka na verejnú telekomunikačnú sieť spoločnosti Entry Net a poskytovať Účastníkovi dohodnuté Služby a Účastník sa zaväzuje platiť cenu za zriadenie pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť spoločnosti Entry Net a využívanie Služieb. Každý ďalší vzťah, ktorý vznikne medzi spoločnosťou Entry Net a Účastníkom po uzavretí Zmluvy a ktorého predmetom je poskytovanie Služieb spoločnosťou Entry Net Účastníkovi podľa týchto Všeobecných podmienok, sa považuje za dodatok k Zmluve.

1.3
Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiadala spôsobom podľa týchto Všeobecných podmienok spoločnosť Entry Net o uzatvorenie Zmluvy na poskytovanie Služby.

1.4
Účastník je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená objednávať a používať Služby spoločnosti Entry Net na základe Zmluvy.

1.5
Zodpovedný zástupca Účastníka je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene Účastníka vo všetkých úkonoch súvisiacich s uzatvorením Zmluvy, jej zmenami a vo všetkých úkonoch súvisiacich s poskytovaním Služieb podľa týchto Všeobecných podmienok, a to na základe platných právnych predpisov alebo na základe osobitného písomného splnomocnenia od Účastníka.

1.6
Kontaktná osoba je osoba na strane Účastníka, s ktorou bude spoločnosť Entry Net, resp. jej subdodávatelia v priamom kontakte pri Zriaďovaní pripojenia a počas poskytovania Služby. Účastník je
pritom povinný oznámiť kontaktné údaje tejto Kontaktnej osoby spoločnosti Entry Net a zároveň zabezpečiť, aby Kontaktná osoba bola počas Zriaďovania pripojenia a počas poskytovania Služby k dispozícii spoločnosti Entry Net podľa jej pokynov. Identifikačné údaje Kontaktnej osoby sú uvedené v Objednávke.

1.7
Zriadenie pripojenia predstavuje súhrn úkonov, ktorých vykonanie zabezpečuje spoločnosť Entry Net a
po vykonaní ktorých je možné pripojiť koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka ku Koncovému bodu okruhu v mieste identicky špecifikovanom Účastníkom (napr. budova, objekt, pozemok identifikované súpisným, resp. parcelným číslom) v Objednávke, t.j. po vykonaní ktorých je možné vykonať Pripojenie. Zriadenie pripojenia zahŕňa nastavenie technických parametrov Siete a v prípade, že je to potrebné aj zriadenie a prenájom Prístupového okruhu a inštaláciu Zariadení alebo ich obstaranie.


 

1.8
Pripojením sa pre účely Zmluvy rozumie úkon, nasledujúci po vykonaní Zriadenia pripojenia, a na základe ktorého je koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka pripojené ku Koncovému bodu okruhu. Na základe Pripojenia Účastník môže využívať Služby poskytované spoločnosťou Entry Net podľa Zmluvy a v súlade s Popisom Služieb a Všeobecnými podmienkami.

1.9
Koncový bod okruhu je zariadenie spoločnosti Entry Net ku ktorému sa pripája koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka. Koncovým bodom okruhu je z hľadiska technologických prostriedkov koncové zariadenie prenajatého metalického alebo optického spoja s komunikačným rozhraním definovaným v objednávke.

1.10
Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „Sieť“) je súhrn fyzicky a logicky prepojených telekomunikačných zariadení prevádzkovaných spoločnosťou Entry Net na základe Licencie a používaných na prenos dát a poskytovanie Služby v súlade s Licenciou. Rozhraniami Siete sú jej koncové body, v ktorých je Sieť pripojená k iným verejným telekomunikačným sieťam a systémom zriaďovaným, resp. prevádzkovaným inými prevádzkovateľmi a v ktorých sú k nej cez Prístupové okruhy pripojení Účastníci. Súčasťou Siete je aj riadiace a dohľadové stredisko Siete spoločnosti Entry Net ( ďalej len „Stredisko“).

1.11
Služba alebo Služby pozostávajú z dátovej služby a s ňou spojenými inými doplnkovými a ostatnými telekomunikačnými službami (produktmi) poskytovanými na technologickej báze dátovej služby, ako aj ďalšie produkty, ktorých predmetom je prenos dát prostredníctvom Siete spoločnosti Entry Net v kvalite a za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach a v Zmluve. Služby poskytuje spoločnosť Entry Net Účastníkovi v súlade so Všeobecnými podmienkami za sadzby uvedené v aktuálnom Cenníku služieb spoločnosti Entry Net, a to na základe Licencie, Zmluvy a Všeobecných podmienok, prípadne osobitných dohôd. Súčasťou poskytovania Služieb nie je predaj koncového telekomunikačného zariadenia, ak nie je dohodnuté inak.

1.12
Objednávka je formulár spoločnosti Entry Net, na základe ktorého si Účastník objednáva poskytovanie Služby a definuje svoju požiadavku na Zriadenie pripojenia, zrušenie alebo preloženie Služby, definuje parametre Služby alebo ich zmenu, definuje Prístupový okruh, určuje umiestnenie Koncového bodu okruhu, stanovuje technickú charakteristiku a špecifikáciu Služby. Objednávka taktiež obsahuje údaje o Účastníkovi, požadovaný dátum Zriadenia pripojenia ako aj iné údaje podľa pokynov spoločnosti Entry Net potrebné pre Zriadenie pripojenia. Okrem vyššie uvedeného, Objednávka musí obsahovať údaje špecifikujúce, či sa pri Zriadení pripojenia majú využiť existujúce Vnútorné rozvody a aj údaje o tom, kto je ich vlastníkom alebo správcom a súhlas vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadený koncový bod pripojenia. Objednávka sa po jej akceptácii spoločnosťou Entry Net stáva ako dodatok k Zmluve jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.13
Požiadavka na obhliadku je úkon spoločnosti Entry Net, na základe ktorého spoločnosť Entry Net preveruje možnosť technickej realizácie zriadenia pripojenia Účastníka resp. Záujemcu v zmysle jeho technických požiadaviek. Tento úkon si spoločnosť Entry Net vyhradzuje pred podpisom Zmluvy.

1.14
Cenník je aktuálna tarifa Služieb spoločnosti Entry Net. Obsahuje úpravu cien za poskytované Služby, príplatkov a bezplatne poskytovaných Služieb, ako aj podmienky, za ktorých sa tieto sadzby uplatňujú. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

1.15
Odovzdávací protokol je listina potvrdzujúca Zriadenie pripojenia a identifikuje Zariadenia spoločnosti Entry Net, prostredníctvom ktorých spoločnosť Entry Net poskytuje dohodnutú Službu a ktoré boli odovzdané Účastníkovi do užívania v súvislosti so zriadeným Prístupovým okruhom. Odovzdávací protokol obsahuje aj skutočný dátum Aktivácie Služby. Za Účastníka podpisuje Odovzdávací protokol Kontaktná osoba.

1.16
Prístupový okruh je telekomunikačný okruh, ktorý slúži alebo má slúžiť na pripojenie koncového telekomunikačného zariadenia Účastníka k Sieti za účelom poskytovania Služieb. Prístupový okruh je špecifikovaný v Objednávke. Súčasťou prístupového okruhu môže byť aj prenajatý telekomunikačný  kruh, ktorý má spoločnosť Entry Net prenajatý od iného telekomunikačného operátora za účelom  realizácie a poskytovania Služieb Účastníkovi.

1.17
Virtuálny okruh je telekomunikačný okruh, ktorý umožňuje prenos dát medzi jeho koncovými bodmi a je tvorený súborom technických a sieťových prostriedkov.

1.18
Koncovým bodom okruhu je fyzické rozhranie, charakterizované funkčnými, mechanickými, elektrickými a protokolovými vlastnosťami, na ktoré sa pripája koncové telekomunikačné zariadenie. Koncovým bodom okruhu môže byť aj rozhranie s inými telekomunikačnými sieťami prevádzkovanými inými prevádzkovateľmi ako je telekomunikačná sieť spoločnosti Entry Net.

1.19
Zariadenie alebo Zariadenia sú telekomunikačné zariadenia vo vlastníctve spoločnosti Entry Net, ktoré slúžia na Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služieb.

1.20
Vnútorný rozvod je tvorený telekomunikačnými okruhmi umiestnenými v objekte alebo objektoch, v ktorých bude na základe Zmluvy vykonané Zriadenie pripojenia. Vnútorný rozvod je súčasťou  Prístupového okruhu.

1.21
Evidenčné číslo objednávky je číslo, pridelené spoločnosťou Entry Net Účastníkovi, ktoré jednoznačne identifikuje Účastníka a určuje jeho Objednávku.

1.22
Prístupové meno Účastníka slúži na identifikáciu Účastníka pri niektorých Službách. Prístupové meno Účastníka je pridelené Účastníkovi spoločnosťou Entry Net spolu s Heslom.

1.23
Heslo slúži na overenie autorizovaného použitia Prístupového mena Účastníka. Sieťová adresa slúži na identifikáciu koncového bodu pri niektorých Službách.

1.24
Požadovaný dátum je v Objednávke uvedený dátum, ku ktorému Účastník žiada o Zriadenie pripojenia konkrétnej Služby. Účastník berie na vedomie, termíny pre zriadenia služieb uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.

1.25
Aktivácia Služby predstavuje úkon spoločnosti Entry Net, ktorý umožní Účastníkovi využívanie Služby podľa Zmluvy a Všeobecných podmienok.

1.26
Dočasné prerušenie poskytovania Služieb je úkon spoločnosti Entry Net, ktorý dočasne znemožní Účastníkovi využívanie Služieb.

1.27
Porucha je taký stav služby, kedy Účastník nemôže využívať Službu, resp. kedy Služba nedosahuje Dohodnutú úroveň parametrov Služby. Poruchou nie je akékoľvek prerušenie napájania Zariadenia elektrickou energiou.

1.28
Servis je súhrn úkonov a činností poskytovaných spoločnosťou Entry Net za účelom odstránenia Poruchy. Za Servis sa považuje aj diaľkové odstránenie Poruchy zo Strediska.

1.29
Doba zásahu je doba nevyhnutná pre začatie odstraňovania Poruchy. Doba zásahu zahŕňa prípravnú fázu odstraňovania Poruchy, v ktorej prebieha tiež lokalizovanie a diagnostikovanie vzniknutej Poruchy.

1.30
Dohodnutá úroveň je garantovaný kvalitatívny stupeň úrovne poskytovania Služieb Účastníkovi na základe Zmluvy a Všeobecných podmienok a definovaný v Objednávke.

1.31
Podpora je telefonické poskytovanie pomoci a iných informácií, ohľadne poskytovania, fungovania a realizácie Služby, ak pomoc a informácie nemusia byť vzhľadom na svoju povahu poskytnuté zo strany spoločnosti Entry Net priamo na mieste.

Článok 2

Popis služby

2.1
Prístup do siete Internet je dátová služba, ktorá zabezpečuje nepretržitý prístup do siete Internet. Služba je nezávislá od objemu prenesených dát. Podporovaná škála prenosových rýchlostí je Od 64 kbit/s do 100 Mbit/s. Pripojenie Účastníckej LAN do Internetu je realizované pripojením LAN do Siete Entry Net, odkiaľ je prevádzka smerovaná do verejnej internetovej siete. Konektivita do zahraničia je zabezpečená cez nadnárodného internetového operátora. Službu je možné doplniť o prenajaté telekomunikačné zariadenie (smerovač, firewall ), ktoré zabezpečuje oddelenie LAN a WAN komunikácie. K službám spoločnosť Entry Net poskytuje doplnkové služby – webhosting, mailhosting, serverhosting.

Článok 3

Práva a povinnosti spoločnosti Entry Net

3.1
Spoločnosť Entry Net je povinná:

 1. uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie služby podľa § 44 zákona,  ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 43, ods.1 písmeno c) zákona,
 2. predkladať Účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie Služieb,
 3. viesť evidenciu osobných údajov Účastníkov v rozsahu a za podmienok stanovených §§ 55 a 56 zákona všetkých účastníkov svojej siete,
 4. pokiaľ je to technicky možné, zablokovať na žiadosť Účastníka na jeho náklady prístup k telekomunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,
 5. poskytovať Služby špecifikované a dohodnuté Zmluvou,
 6. udržiavať Sieť v takom technickom stave, aby boli dosiahnuté požadované parametre Služby a Dohodnutá úroveň,
 7. informovať Účastníka o zmenách ovplyvňujúcich ním využívané Služby,
 8. realizovať zmeny Zmluvy a ďalšie zmeny, o ktoré Účastník požiadal spôsobom podľa Všeobecných podmienok, a to v rámci svojich technických a kapacitných možností.

3.2
Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má spoločnosť Entry Net právo najmä:

 1. na zaplatenie ceny poskytnutých Služieb Účastníkom podľa Všeobecných podmienok, Cenníka a Zmluvy, ak jej vyúčtovanie doručila spoločnosť Entry Net účastníkovi najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia; to neplatí pri vyúčtovaní predplatených služieb,
 2. na náhradu škody spôsobenej na Sieti a na telekomunikačnom zariadení vo vlastníctve spoločnosti Entry Net,
 3. odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak:
  1. jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné,
  2. záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, pretože je dlžníkom spoločnosti Entry Net alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním, alebo vypovedal s ním zmluvu,
  3. záujemca nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami.
 4. dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie telekomunikačnej služby z dôvodu:
 5. jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu,
 6. nezaplatenia splatnej ceny za telekomunikačnú službu v lehote upravenej v týchto Všeobecných podmienkach, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy,
 7. porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.
 8. za zneužívanie Služieb sa považuje najmä, ak:
 9. sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáže, že Účastník je dlžníkom telekomunikačného podniku,
 10. Účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií,
 11. Účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na narušenie Siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Sieti,
 12. Účastník sa pokúsi o preťaženie Siete akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční čo i len pokus namierený proti integrite Siete,
 13. Účastník sprostredkuje Služby tretím osobám bez písomnej dohody so spoločnosťou Entry Net,
 14. Účastník zasiela nevyžiadanú elektronickú poštu:

Elektronickou poštou je akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne na účely priameho marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty, vrátane služby krátkych správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Za súhlas sa považuje aj súhlas osoby, ktorú užívateľ splnomocnil na používanie svojho prístupu k sieti. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je známa adresa a totožnosť odosielateľa, na ktorú môže užívateľ zaslať žiadosť o skončenie zasielania takýchto správ. Takéto prerušenie nezbavuje Účastníka povinnosti uhrádzať poplatky za telekomunikačné služby

 1. overiť identifikačné a iné osobné údaje Záujemcu o uzavretie Zmluvy zákonným spôsobom,
 2. zaslať Účastníkovi zálohovú faktúru splatnú do troch dní odo dňa doručenia, t. j. ešte pred ukončením fakturačného obdobia, ak má dôvodné podozrenie, že Účastník nebude riadne uhrádzať svoje záväzky, alebo ak tretej osobe umožňuje zneužívanie Služieb, s čím Účastník súhlasí,
 3. uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu za súhlasu a poskytnutia súčinnosti pôvodného a nového Účastníka až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči spoločnosti Entry Net a ak je to technicky uskutočniteľné; za záväzok voči spoločnosti Entry Net sa považuje pre účely tohto ustanovenia aj záväzok Účastníka pred lehotou splatnosti; na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Účastník právny nárok,
 4. zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, ak je to potrebné z dôvodu jej ochrany alebo ochrany Účastníka a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady zo strany Účastníka,
 5. zmeniť obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať vyúčtovanie – daňový doklad Účastníkovi (ďalej len „fakturačné obdobie“),
 6. vyfakturovať dodatočne Služby, ktoré z technických príčin nebolo možné zahrnúť do faktúry za obdobie, v ktorom boli poskytnuté,
 7. informovať Účastníka o Službách, produktoch a iných aktivitách,
 8. na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie Služieb bez predošlého upozornenia:
 9. z dôvodov závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu štrajkov, havárií charakteru živelných pohrôm, z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií, brannej pohotovosti štátu a podobne, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo v prípade údržby, opravy a reštrukturalizácie Siete, ako aj v prípade vykonania opráv, servisu a údržby telekomunikačných zariadení,
 10. v prípade, že k takémuto obmedzeniu alebo prerušeniu bude spoločnosť Entry Net povinná pristúpiť podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky,

Článok 4

Práva a povinnosti Účastníka

4.1
Okrem ďalších povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach je Účastník povinný najmä:

 1. používať Služby v súlade so Zákonom, Zmluvou a týmito Všeobecnými podmienkami, prípadne písomných pokynov a návodov spoločnosti Entry Net a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku,
 2. platiť cenu za poskytnutú za Zriadenie pripojenia ako aj všetky súvisiace náklady a uhrádzať cenu za využívanie Služieb v súlade so Zmluvou a Cenníkom,
 3. používať iba koncové telekomunikačné zariadenie schválené Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky,
 4. oznamovať po celý čas platnosti Zmluvy spoločnosti Entry Net na obchodné oddelenie spoločnosti Entry Net písomne:
 5. zmenu Kontaktnej osoby a Zodpovedného zástupcu, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný priložiť doklad, preukazujúci takúto zmenu,
 6. zmenu svojich identifikačných údajov, ak je právnickou osobou alebo podnikateľom, a to najmä adresy bydliska alebo sídla, fakturačnej adresy, bankového spojenia, názvu alebo mena, právnej formy, IČO a DRČ, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný priložiť doklad preukazujúci takúto zmenu,
 7. zmenu svojich identifikačných údajov, ak je fyzickou osobou nepodnikateľom, a to najmä mena, priezviska, adresy bydliska, bankového spojenia a fakturačnej adresy, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný predložiť doklad preukazujúci takúto zmenu,
 8. používať i dodatočne zavedené spôsoby ochrany Siete,
 9. dodržiavať a riadiť sa dodatkami k Zmluve, ako aj osobitnými dohodami o využívaní ďalších produktov a služieb spoločnosti Entry Net,
 10. doplniť každé oznámenie zaslané spoločnosti Entry Net, ak bolo zaslané faxom, elektronickou poštou, telegraficky alebo iným spôsobom ako doručením originálu, predložením jeho originálu najneskôr do troch dní, ak nebolo dohodnuté inak; na oznámenia, ktoré neboli v tejto lehote takto doplnené, sa neprihliada,
 11. poskytovať podľa požiadaviek spoločnosti Entry Net všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie povinností spoločnosti Entry Net vyplývajúcich jej zo Zmluvy, najmä pri vykonávaní Zriadenia pripojenia a umožniť spoločnosti Entry Net prevádzku, údržbu, meranie a kontrolu Zariadení v objektoch, v ktorých sa vykonáva Zriadenie pripojenia

4.2
Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má Účastník právo najmä:

 1. na uzavretie Zmluvy so spoločnosťou Entry Net, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 43, ods.1 písmeno c) zákona
 2. poskytnutie služby dohodnutej v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa cenníka,
 3. bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil,
 4. vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade zavinenia spoločnosťou Entry Net; o vrátenie musí Účastník požiadať, najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovanej služby.
 5. obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na obchodné oddelenie spoločnosti Entry Net,
 6. sprostredkovávať poskytovanie Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody so spoločnosťou Entry Net.

Článok 5

Podmienky uzavretia Zmluvy

5.1
Práva a povinnosti spoločnosti Entry Net a Účastníka sa budú riadiť Zákonom, Zmluvou vrátane jej príloh, Všeobecnými podmienkami, ako i platným Cenníkom spoločnosti Entry Net, prípadne osobitnými dohodami.

5.2
Všeobecné podmienky a platný Cenník prevezme Účastník pri uzavretí Zmluvy. Formuláre Zmlúv , a Cenníky sú prístupné na obchodnom oddelení spoločnosti Entry Net.

5.3
Záujemca o uzatvorenie Zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami predloží spoločnosti Entry Net na príslušnom formulári a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami riadne vyplnenú a podpísanú Objednávku a vyplnenú a podpísanú Zmluvu. Toto predloženie Zmluvy spolu s Objednávkou sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Záujemca je povinný predložiť na požiadanie platné doklady potrebné k jeho identifikácii a k prevereniu splnenia podmienok nevyhnutných na uzatvorenie Zmluvy. Záujemca je svojím návrhom viazaný na uzatvorenie Zmluvy špecifikovanom po dobu 30 dní odo dňa doručenia Objednávky spoločnosti Entry Net. V tejto lehote je spoločnosť Entry Net povinná oznámiť Záujemcovi možnosť a podmienky poskytnutia požadovanej Služby.

5.4
Podmienkou pre uzavretie Zmluvy je predloženie dokladov podľa bodu 5.3. Všeobecných podmienok. Spoločnosť Entry Net je oprávnená pred podpisom Zmluvy vykonať preverenie skutočností uvedených v bode 5.5. Všeobecných podmienok. Zmluva je platne uzatvorená dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5.5
Spoločnosť Entry Net má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy podľa bodu 3.2. písmeno c) týchto všeobecných podmienok.

5.6
Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo v rozpore so všeobecne zachovávanými obchodnými zvyklosťami. Zmluva taktiež nemôže byť uzavretá, ak záujemca o uzavretie Zmluvy nepristúpil na podmienky upravené v Zmluve, Všeobecné podmienky, platný Cenník a v prípade, pokiaľ neboli splnené ostatné podmienky pre uzatvorenie zmluvy podľa týchto Všeobecných podmienok.

5.7
Ak Záujemca nie je vlastníkom, alebo správcom nehnuteľnosti a Vnútorného rozvodu potrebného pre Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služby, je možné uzatvoriť Zmluvu len za podmienky, že Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti a vnútorných rozvodov s ich využitím na požadovanú Službu.

5.8
Ak sa pre zriadenie Prístupového okruhu bude požadovať aj vybudovanie nového vnútorného rozvodu, je možné uzatvoriť Zmluvu o pripojení len za podmienky, že Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vybudovaním vnútorného rozvodu.

5.9
Spoločnosť Entry Net nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prevádzkou telekomunikačných rozvodov a Zariadení, prostredníctvom ktorých je poskytovaná Služba na základe súhlasu podľa ustanovení bodov 5.7 a 5.8 tohto článku.

Článok 6

Zmena Zmluvy a Služieb

6.1
Účastník má právo počas platnosti Zmluvy písomne požiadať o vykonanie zmeny Zmluvy. Zmluvu je možné zmeniť len na základe dohody oboch zmluvných strán, v písomnej forme, pokiaľ nie dohodnuté inak. Predložením riadne vyplnenej Objednávky spoločnosti Entry Net môže Účastník požiadať o zriadenie novej Služby, zmenu parametrov Služby, alebo zrušenie Služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predložená Objednávka podľa tohto bodu je návrhom na zmenu, prípadne zrušenie Služby. Účastník je povinný uviesť popis požadovanej zmeny, identifikovať pôvodnú Objednávku a zmluvu, ktorej sa táto zmena týka, s uvedením mena, obchodného mena, iného identifikačného údaju, IČO, DRČ, dátumu podania žiadosti, podpisu Účastníka alebo jeho Zodpovedného zástupcu a odtlačku pečiatky, ak ňou Účastník alebo fyzická osoba disponuje, alebo ak to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu vyplýva z výpisu z obchodného registra alebo z iného dokladu, preukazujúceho jeho právnu subjektivitu, a pokiaľ to umožňuje spôsob realizácie žiadosti o zmenu Zmluvy.

6.2
Účastník a spoločnosť Entry Net sa dohodli, že akceptácia Objednávky uvedenej v bode 6.1 týchto Všeobecných podmienok spoločnosťou Entry Net sa považuje za zmenu rozsahu poskytovaných Služieb, dohodnutú obidvomi zmluvnými stranami. Spoločnosť Entry Net je povinná najneskôr do 30 dní od prevzatia Objednávky túto odmietnuť alebo akceptovať a rozhodnutie oznámiť Účastníkovi. Po túto dobu je Účastník svojím návrhom špecifikovaným v Objednávke viazaný.

6.3
Na dohodu o zmene Zmluvy sa nevyžaduje písomná forma v prípadoch, ak sa menia Všeobecné podmienky, alebo Cenník. Dohoda o zmene ceny alebo Služieb podľa Cenníka, medzi spoločnosťou Entry Net a Účastníkom sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služieb počas účinnosti zmenenej ceny Služieb podľa Cenníka, s ktorými bol Účastník riadne oboznámený (podľa bodu 7.2), a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny.

6.4
Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Služieb, alebo ceny služieb, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny Služieb. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny Služieb.

6.5
Písomná forma dodatku k Zmluve sa vyžaduje najmä:

 1. v súvislosti s prevzatím záväzkov Účastníka, ktorých dodržanie je podmienkou na poskytovanie cenových zliav Služieb v rámci časovo obmedzených komerčných akcií spoločnosti Entry Net,
 2. v súvislosti so sprístupnením doplnkových služieb, ktorých poskytovanie vyžaduje splnenie ďalších špecifických podmienok podľa druhu zvolenej doplnkovej služby.

Článok 7

Ceny a platobné podmienky

7.1
Ceny Služieb sú dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách a sú uvedené a účtované podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Pre určenie výšky ceny poskytnutých Služieb Účastníkovi je rozhodujúci odpočet poskytnutých Služieb Účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme spoločnosti Entry Net.

7.2
Spoločnosť Entry Net má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za Služby. Spoločnosť Entry Net je povinná písomne informovať Účastníka o zvýšení cien minimálne 15 dní pred dňom účinnosti ich zvýšenia. Oznamovacia povinnosť 15 dní sa nevzťahuje na zmenu poplatkov vyplývajúcu zo zmeny kurzu Slovenskej koruny voči EURO.

7.3
Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zvýšením ceny Služieb, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu oznámenej účinnosti zmeny ceny Služieb, pričom je povinný uhradiť všetky pohľadávky voči spoločnosti Entry Net ešte pred odstúpením od Zmluvy. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti takejto zmeny ceny Služieb.

7.4
Fakturačným obdobím Účastníka je jeden kalendárny mesiac, ak nebolo dohodnuté inak. Iné fakturačné obdobie ako jeden kalendárny mesiac je špecifikované v Zmluve. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia príslušného fakturačného obdobia je prvý deň tohto fakturačného obdobia.

7.5
Cenu Služieb vyúčtuje spoločnosť Entry Net Účastníkovi prostredníctvom faktúry, ktorá je daňovým dokladom.

7.6
Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, čiastku a číslo účtu Účastníka. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet spoločnosti Entry Net najneskôr v deň splatnosti faktúry. To isté platí pre fyzické aj právnické osoby. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu spoločnosti Entry Net je Účastník povinný úhradu reklamovať voči subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu realizoval.

7.7
Úhradu faktúry inkasným spôsobom z bankového účtu Účastníka, zmenu bankového spojenia, zavedenie alebo zrušenie uvedeného spôsobu platby, je nutné oznámiť spoločnosti Entry Net
najmenej 7 pracovných dní pred termínom splatnosti faktúry.

7.8
Ak Účastník uhrádza faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola úhrada pripísaná v prospech účtu spoločnosti Entry Net v plnej výške. Všetky poplatky spojené s úhradou faktúr znáša v plnom rozsahu Účastník.

7.9
Spoločnosť Entry Net písomne upozorní Účastníka (ďalej len „upomienka“) na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak neuhradil cenu Služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie. Poplatok za upomienku, ako aj všetky náklady spojené so súdnym alebo mimosúdnym vymáhaním pohľadávky znáša Účastník.

7.10
Spoločnosť Entry Net je oprávnená započítať akékoľvek zálohy na Služby a preplatky Účastníka voči jeho všetkým existujúcim záväzkom zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých so spoločnosťou Entry Net vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné, alebo ktoré sú už premlčané , a to bez ďalšieho výslovného súhlasu Účastníka.

7.11
Účastník je oprávnený uhradiť svoje záväzky aj spôsobmi dohodnutými so spoločnosťou Entry Net na základe osobitnej písomnej dohody.

Článok 8

Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch

8.1
Účastník podpisom Zmluvy dáva spoločnosti Entry Net súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie identifikačných, ako aj iných osobných údajov a informácií o sebe pre účely poskytovania Služieb a prevádzkovania Siete spoločnosťou Entry Net, ako aj na zaradenie týchto identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o sebe do príslušných databáz.

8.2
Spoločnosť Entry Net sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Účastníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo dohodnutých s Účastníkom ich nebude oznamovať tretím osobám. Účastník súhlasí s tým, aby v súvislosti s výkonom práv spoločnosti Entry Net vyplývajúcich zo Zmluvy, táto poskytla jeho identifikačné a iné osobné údaje, ako aj informácie inak podliehajúce osobitnej ochrane tretím osobám.

Článok 9

Reklamačný poriadok

9.1
Účastník je oprávnený podať reklamáciu:

 1. na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že spoločnosť Entry Net nevystavila faktúru za Služby v súlade so Zmluvou a Cenníkom,
 2. týkajúcu sa kvality poskytnutých Služieb.

9.2
Spoločnosť Entry Net si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, ak zníženie kvality poskytnutých Služieb spôsobili okolnosti uvedené v bodoch 12.4. až 12.8. a 3.2 písm. m) Všeobecných podmienok.

9.3
Reklamáciu na správnosť úhrady je Účastník oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti Entry Net v lehote do 30 dní od dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené spoločnosti Entry Net po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

9.4
Účastník je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa kvality Služieb a to písomne s podpisom Zodpovedného zástupcu Účastníka ju doručiť spoločnosti Entry Net v lehote do 30 dní od dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené spoločnosti Entry Net po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

9.5
V reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla spoločnosti, IČO spolu s uvedením Evidenčného čísla objednávky, ktorej sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

9.6
Spoločnosť Entry Net rozhodne o reklamácii do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu spoločnosti Entry Net. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamácie účelné, v rozhodnutí uvedie spoločnosť Entry Net aj krátke technické stanovisko, z ktorého vychádzala spoločnosť Entry Net pri rozhodovaní o reklamácii . Spoločnosť Entry Net je povinná Účastníkovi písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa rozhodnutia o reklamácii .

9.7
Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t. j. nezbavuje Účastníka povinnosti uhradiť faktúru do dňa splatnosti.

9.8
Ak sa na základe reklamácie zistí chyba na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka a rozsah poskytnutých služieb, resp. nedostatky služieb nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému rozsahu využívania Služieb za predchádzajúcich šesť mesiacov.

9.9
Ak výška ceny za službu, ktorú Účastník reklamuje presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služieb za predchádzajúcich šesť mesiacov, spoločnosť Entry Net je povinná umožniť Účastníkovi odklad zaplatenia ceny presahujúcej priemerný mesačný rozsah využívania Služieb za predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskoršie do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia, alebo na jej zaplatenie v troch mesačných splátkach.

9.10
V prípade, že bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, prípadne spoločnosť Entry Net dohodne s Účastníkom iný spôsob odškodnenia.

9.11
V prípade ak sa zistí, že reklamácia na je neopodstatnená Účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa bodu 9.9. spoločnosť Entry Net má úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.

9.12
V prípade, ak sa zistí, že reklamácia na kvalitu služieb je neopodstatnená a spoločnosti Entry Net vznikli náklady spojené s prešetrovaním reklamácie, je oprávnený tieto náklady Účastníkovi vyúčtovať vo faktúre.

Článok 10

Porucha a Servis.

10.1
Poruchu ohlasuje Účastník telefonicky do strediska. Telefonické ohlásenie Poruchy musí obsahovať okrem podrobného technického popisu Poruchy aj Evidenčné číslo objednávky kvôli identifikácii služby v Sieti, prípadne ďalšie informácie požadované spoločnosťou Entry Net, ktoré sú bezprostredne potrebné k zahájenou/poskytnutiu servisu, ako napr. prístupové meno.

10.2
Účastník je povinný potvrdiť nahlásenie Poruchy písomne alebo faxom bez zbytočného omeškania od telefonického nahlásenia Poruchy. Písomné oznámenie musí podať Účastník alebo Zodpovedný zástupca, pričom toto musí obsahovať evidenčné číslo Zmluvy spolu s uvedením dátumu a hodiny telefonického nahlásenia Poruchy, podrobný technický popis Poruchy, Evidenčné číslo objednávky, meno osoby, ktorá Poruchu nahlásila a jej telefónne číslo bez zbytočného odkladu po telefonickom nahlásení Poruchy.

10.3
V prípade, že Účastník nepotvrdí písomne telefonické ohlásenie Poruchy v zmysle bodu 10.2, spoločnosť Entry Net nezodpovedá za poskytnutie Servisu podľa Zmluvy.

10.4
Nahlásením Poruchy v zmysle bodov 10.1. a 10.2. začne plynúť Doba zásahu. V rámci Doby zásahu spoločnosť Entry Net je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia na odstráneniu Poruchy. Doba na odstránenie poruchy je stanovená na 4 hodiny, pokiaľ bola Porucha nahlásená počas pracovných dní v
dobe od 8:00 do 16:00 hodín. V inom čase začne Doba zásahu plynúť od 8:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Spoločnosť Entry Net je povinná Účastníka na základe jeho výzvy telefonicky informovať o priebehu riešenia Poruchy.

10.5
Porucha sa považuje za odstránenú okamihom obnovenia poskytovania Služby alebo okamihom obnovenia Dohodnutej úrovne. Odstránenie Poruchy spoločnosť Entry Net Účastníkovi oznámi telefonicky.


Článok 11

Sankcie

11.1
Ak v lehote splatnosti nedôjde k úhrade dlžnej sumy Účastníkom, má spoločnosť Entry Net po jej uplynutí voči Účastníkovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z celkovej dlžnej sumy denne. V prípade, ak by výška úroku z omeškania stanovená podľa platnej právnej úpravy bola vyššia, ako je dohodnutá podľa prvej vety, má spoločnosť Entry Net nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.

Článok 12

Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

12.1
Spoločnosť Entry Net a Účastník zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností uvedených v zákone, Zmluve a vo Všeobecných podmienkach. Spoločnosť Entry Net ako aj Účastník nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak.

12.2
Spoločnosť Entry Net zodpovedá za škodu spôsobenú Účastníkom neposkytnutím, chybným poskytnutím Služieb alebo iným spôsobom, a to len do výšky pomernej časti ceny podľa Cenníka za dobu, počas ktorej neboli Účastníkovi poskytované Služby na základe zavinenia spoločnosti Entry Net, alebo boli poskytované chybne. Právo Účastníka na náhradu škody podľa tohto ustanovenia zaniká, ak si ho Účastník písomne neuplatní voči spoločnosti Entry Net do troch mesiacov od posledného dňa príslušného fakturačného obdobia.

12.3
Účastník zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Zariadenia, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným použitím a umiestnením Zariadenia. V týchto prípadoch Účastník zodpovedá aj za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.

12.4
Spoločnosť Entry Net nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia Služieb najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia Siete alebo jej časti, ako aj siete prevádzkovanej iným operátorom alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity Siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb. Spoločnosť Entry Net taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím Služieb v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.5
Spoločnosť Entry Net nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky Služieb.

12.6
Spoločnosť Entry Net nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené v jej Sieti, ktoré poskytujú tretie strany.

12.7
Spoločnosť Entry Net nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Spoločnosť Entry Net nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením Služieb, prerušením spojenia a znížením kvality Služieb v dôsledku poveternostných vplyvov.

12.8
Spoločnosť Entry Net nezodpovedá za škodu vzniknutú Účastníkovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením Služieb alebo Zariadenia zo strany Účastníka.

12.9
Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa primerane vzťahujú ustanovenia slovenského právneho poriadku.

Článok 13

Trvanie a ukončenie Zmluvy

13.1
Pokiaľ boli splnené podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach, Zmluva je uzavretá podpisom oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dohodnuté inak; najdlhšie na dobu platnosti Licencie spoločnosti Entry Net.

13.2
Zmluva zaniká:

 1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
 2. dohodou účastníkov zmluvy,
 3. odstúpením od zmluvy,
 4. výpoveďou,
 5. ak nie je dohodnuté inak.

Ak bola Zmluva uzatvorená na dobu určitú, jej platnosť zaniká uplynutím dohodnutej doby.

13.3
Účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak

 1. neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie,
 2. podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie účastníka, ak porušenie povinností podniku stále pretrváva,
 3. podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2 zákona, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2 zákona.

13.4
Účastník môže vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu pričom podmienkou výpovede je uhradenie všetkých záväzkov voči spoločnosti Entry Net.

13.5
Spoločnosť Entry Net môže odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak Účastník:

 1. opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
 2. nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
 3. pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,
 4. opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
 5. opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

13.6
Spoločnosť Entry Net môže tiež vypovedať Zmluvu v prípade, ak ďalej nemôže poskytovať Služby podľa Zmluvy v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služieb. Ak spoločnosť Entry Net vypovie Zmluvu z dôvodu modernizácie Siete, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služieb podľa Zmluvy, je povinná s výpoveďou doručiť Účastníkovi ponuku na poskytovanie iných služieb, technicky i cenovo blízkych, so zvýhodneným zriadením v súlade so Zákonom.

13.7
Vo výpovedi je Účastník povinný uviesť Evidenčné číslo objednávky, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje alebo je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu. Na výpoveď Účastník použije tlačivo Objednávky, kde vyznačí, že sa jedná o výpoveď služby.

13.8
Výpovedná lehota je rovnaká pre spoločnosť Entry Net aj pre Účastníka. Výpovedná lehota uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

13.9
Spoločnosť Entry Net aj Účastník sú oprávnení zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení v prípadoch stanovených Zmluvou, Všeobecnými podmienkami alebo v prípade, ak druhá zmluvná strana porušila ktorúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy alebo platných právnych predpisov podstatným spôsobom.

13.10
Spoločnosť Entry Net je ďalej oprávnená zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, ak:

 1. sa údaje uvedené Účastníkom v Zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok vznik ujmy,
 2. je Účastník insolventný, najmä ak na majetok Účastníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak bola na Účastníka uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Účastník vstúpil do likvidácie,
 3. pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Účastníkom budú evidované pohľadávky po lehote splatnosti,
 4. Účastník neuhradí zálohovú faktúru podľa bodu 3.2. písm. g) týchto Všeobecných podmienok najneskôr do 15 dní odo dňa jej splatnosti.

13.11
Túto Zmluvu je možné ukončiť aj na základe písomnej dohody spoločnosti Entry Net a Účastníka. Účastník, ktorý má záujem ukončiť Zmluvu dohodou, je povinný písomne požiadať o uzavretie takejto dohody. V návrhu dohody je Účastník povinný uviesť Evidenčné číslo objednávky, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje alebo je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu.

13.12
Smrťou fyzickej osoby, ktorá je Účastníkom alebo vyhlásením takejto fyzickej osoby za mŕtvu zmluva bez ďalšieho zaniká. Zmluva takisto zaniká zánikom právnickej osoby, ktorá bola Účastníkom.

13.13
Spoločnosť Entry Net je oprávnená okamžite ako sa dozvie o skutočnosti, že Účastník zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol, zastaviť poskytovanie Služby.

13.14
Pri zániku Zmluvy z ktoréhokoľvek dôvodu nie je spoločnosť Entry Net povinná vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriaďovacie poplatky. Účastník je povinný vrátiť spoločnosti Entry Net Zariadenia prípadne iné veci, ktoré sú jej vlastníctvom.

13.15
Spoločnosť Entry Net pri zániku Zmluvy zašle Účastníkovi konečné vyúčtovanie, ktoré je Účastník povinný uhradiť.


Článok 14

Oznamovanie

14.1
Spoločnosť Entry Net a Účastník sa dohodli, že upomienka, faktúra, výpoveď a odstúpenie od Zmluvy
alebo akékoľvek iné oznámenie (ďalej len „Listina“) podľa týchto Všeobecných podmienok sa budú
oznamovať niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. kvalifikovaným oznámením,
 2. bežným oznámením,
 3. iným spôsobom.

14.2
Za kvalifikované oznámenie sa považuje doporučené doručenie Listiny alebo doručenie Listiny s doručenkou na poslednú známu adresu Účastníka. Listina sa považuje za oznámenú dňom, kedy Účastník alebo iná osoba spôsobilá na právne úkony, bývajúca na tej istej adrese a ochotná obstarať odovzdanie Listiny Účastníkovi, prevezme oznamovanú Listinu a potvrdí jej prevzatie subjektu poverenému doručovaním. Ak nemožno Listinu oznámiť z akéhokoľvek dôvodu takýmto spôsobom, považuje sa Listina za oznámenú prvým dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie po tom, ako bola táto Listina uložená u subjektu povereného doručovaním (napr. pošta).

14.3
Za bežné oznámenie sa považuje doručenie Listiny na poslednú známu adresu Účastníka stým, že v prípade akýchkoľvek pochybností ohľadne okamihu oznámenia sa Listina považuje za oznámenú siedmy kalendárny deň po jej odoslaní. Pokiaľ sa takýmto spôsobom doručuje upomienka alebo faktúra a Účastník ju nedostane do 15 dní po skončení fakturačného obdobia z dôvodu, že mu nemohla byť oznámená alebo z iných dôvodov, je povinný túto skutočnosť do 24 hodín oznámiť na pracovisko spoločnosti Entry Net. V prípade, ak tak v lehote 16 dní po skončení fakturačného obdobia neurobí, považuje sa faktúra, alebo upomienka za oznámenú posledným dňom tejto lehoty. Ak Účastník v tejto lehote oznámi spoločnosti Entry Net, že faktúra mu nebola doručená, bude mu doručený opis faktúry.

14.4
Listina oznámená na ktorúkoľvek adresu uvedenú Účastníkom v Zmluve sa považuje za doručenú do dispozičnej sféry Účastníka.

14.5
Všetky spôsoby oznamovania sú rovnocenné, pričom spoločnosť Entry Net je oprávnená podľa vlastnej úvahy použiť na oznamovanie Listín ktorýkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku.


Článok 15

Právo a súdna príslušnosť

15.1
Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

15.2
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo zmluvných strán riešené príslušným súdom.

Mimosúdne riešenie sporov v súlade s §75 Zákona:
Účastník môže predložiť úradu spor s podnikom, ktorý poskytuje siete alebo služby a to až po reklamačnom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia.
Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu obsahuje

 1. meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu účastníka,
 2.  názov a sídlo podniku,
 3. predmet sporu,
 4. odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie,
 5. návrh riešenia sporu.

Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie.

Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie, predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe strany sporu.

15.3
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účel rozhodovania sporov, sa nárok spoločnosti Entry Net považuje za osvedčený predložením nasledovných dokumentov:

 1. zmluva,
 2. objednávka,
 3. preberací alebo odovzdávací protokol,
 4. faktúra,
 5. všeobecné podmienky.
 6.  

15.4
Rovnako sa zmluvné strany dohodli, že pre účel rozhodovania sporov, sa písomnosti, ktoré je spoločnosť Entry Net povinná doručovať Účastníkovi, považujú za doručené, ak boli spoločnosťou Entry Net zaslané na poslednú Účastníkom oznámenú adresu na doručovanie, bez ohľadu na to, či si Účastník príslušné písomnosti v odbernej lehote vyzdvihol, alebo ich prevzatie bezdôvodne odmietol. Účastník zodpovedá za to, že včas oznámi spoločnosti Entry Net zmenu adresy na doručovanie.

15.5
Spoločnosť Entry Net a Účastník sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Zákona, sa spravujú Obchodným zákonníkom.


Článok 16

Zmeny a platnosť Všeobecných podmienok

16.1
Spoločnosť Entry Net je oprávnená Všeobecné podmienky meniť.

16.2
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny alebo doplnenia Všeobecných podmienok je spoločnosť Entry Net povinná Účastníka o týchto zmenách informovať, a to minimálne 15 dní pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia na poslednú adresu udanú Účastníkom, alebo zaužívaným spôsobom (napr. e-mailom).

16.3
Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Všeobecných podmienok, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok.

16.4
Všeobecné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a spoločnosťou Entry Net založeného Zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

16.5
Tieto Všeobecné podmienky sa nevzťahujú na predaj Zariadení.

16.6
Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť Entry Net v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.


Článok 17

Ochrana súkromia

17.1
Obe strany sa zaväzujú, že budú počas zmluvného vzťahu,  ale aj po jeho ukončení zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách, týkajúcich sa predmetu Zmluvy, ku ktorým sa dostali do styku počas trvania Zmluvy. Takto poškodená strana má nárok na náhradu škody, ktorá jej porušením mlčanlivosti druhou stranou vznikla. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany poskytovať žiadne informácie tretím osobám. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie poskytnuté na vyžiadanie orgánom činným v trestnom konaní.

17.2
S údajmi poskytovanými Užívateľom Poskytovateľovi je tento oprávnený nakladať len spôsobom zodpovedajúcim príslušným ustanovením zák. č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Užívateľ ich poskytnutím vyjadruje súhlas s ich spracovaním v rozsahu a za účelom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; Poskytovateľ ďalej prehlasuje, že je oprávnený podľa zák. č. 428/2002 Z.z.  tieto osobné údaje spracovávať.

17.3
Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ v záujme udržania požadovaných kvalitatívnych parametrov poskytovaných služieb a v súvislosti s technologickou povahou prevádzky siete Internet monitoroval prevádzku svojich DNS, webových, databázových a poštových serverov, aby Poskytovateľ tieto informácie archivoval a vyhodnocoval, najmä z dôvodu technického zabezpečenia prevádzky služieb a rozširovania služieb podľa ich skutočného využitia.

17.4
Užívateľ je upovedomený a bezvýhradne súhlasí s tým, že každé doménové meno zriadené v rámci celosvetovej počítačovej siete Internet, k sebe viaže údaje o jeho majiteľovi, ktoré sú prostredníctvom tejto siete (protokol HTTP) verejne dostupné.

Článok 18

Spoločné a záverečné ustanovenia

18.1
Text Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný. Všeobecné podmienky sú spolu s Objednávkou a Cenníkom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

18.2
Tieto Všeobecné podmienky, ako aj Cenník budú poskytnuté Účastníkovi pred uzatvorením Zmluvy.

18.3
Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 06. marca 2012.