Profil spoločnosti

Spoločnosť Entry Net, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2003.

  Pôsobnosť spoločnosti Entry Net, s.r.o. je rozdelená do dvoch hlavných oblastí:

–           ochrana osobných údajov v pôsobnosti Nariadenia GDPR (2016/679) a Zákona č. 18/2018 Z.z.

do tejto činnosti spadá individuálne a dôkladne prepracovaná správa ochrany osobných údajov podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Výsledkom je spravidla Bezpečnostný projekt, ktorý aplikuje podmienky bezpečnostnej dokumentácie podľa článku 32 Nariadenia GDPR. Takto spracovaný projekt využívajú klienti na zabezpečenie ochrany dôležitých informácií pred únikom, alebo zneužitím.

–           služby v oblasti Internetu a  správy informačných technológií

aby bolo možné využiť všetky výhody, ktoré informačné technológie prinášajú, je potrebné mať partnera, ktorý im rozumie. Prostredníctvom spoločnosti Entry Net, s.r.o. sa aj Vám môžu otvoriť cesty k novým príležitostiam, ktoré ponúka celosvetová sieť Internet a spoľahlivé fungovanie všetkých prvkov počítačovej infraštruktúry.

Spoločnosť Entry Net, s.r.o. nie je obmedzovaná šírkou tejto ponuky.
Po konzultácii s Vami môžeme ponúknuť ďalšie produkty špeciálnej techniky a služieb podľa Vášho priania.