Školenia

Ochrana osobných údajov

Termín seminára: Z dôvodu COVID a vykonávania aktualizácií Bezpečnostných projektov podľa Nariadenia GDPR u klientov nie je stanovený žiadny konkrétny termín, o možnom termíne sa informujte emailom
Prednášajúci:
Miesto konania: Bratislava 
Informácie: Na otázky týkajúce sa seminára Vám odpovieme na info(z@vináč)entrynet.sk

Cena seminára: 36,50 Eur (bez DPH)


Seminár je určený pre
 • konateľov, manažérov, personalistov a pre každého, kto prichádza do kontaktu s osobnými údajmi
 • prevádzkovateľov informačných systémov
 • osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov
 • osoby poverené výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov
 • osoby oprávnené k oboznamovaniu sa s osobnými údajmi v informačnom systéme

Obsah seminára

1.      Úvod do problematiky
·          legislatívno-právne východiská ochrany osobných údajov
·          ochrana osobných údajov ako súčasť ochrany integrity fyzických osôb
·          medzinárodné zmluvy a dokumenty upravujúce ochranu osobných údajov
·          Slovensko a EÚ – kompatibilita zákona s legislatívou EÚ

2.      Zákonné podmienky a zásady spracúvania osobných údajov
·          objasnenie základných pojmov
·          práva prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ich povinnosti pri ochrane osobných údajov
·          vymedzenie účelu spracúvania osobných údajov
·          súhlas dotknutej osoby
·          osobitné kategórie osobných údajov
·          zákonné podmienky získavania osobných údajov
·          zodpovednosť za pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov v informačných systémoch
·          zásady likvidácie osobných údajov
·          cezhraničný tok osobných údajov

3.      Bezpečnosť osobných údajov
·          zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov v právnickej osobe (právnickej osobe riadenej kolektívnym orgánom), fyzickej osobe,
·          poučenie a povinnosť mlčanlivosti
·          dohľad nad ochranou osobných údajov;
·          povinnosti oprávnenej osoby

4.      Práva dotknutých osôb a ich ochrana
·          práva dotknutej osoby
·          poskytnutie informácií dotknutej osobe

5.      Sankcie za porušenie zákona, prechodné ustanovenia
·          správne delikty a poriadkové pokuty
·          prechodné ustanovenia


Po absolvovaní seminára získate
 • prehľad o Nariadení GDPR a novom zákona o ochrane osobných údajov, aké sankcie plynú za porušenie zákona. V cene seminára je osvedčenie o vyškolení z Nariadenia GDPR a zo zákona o ochrane osobných údajov

Časový harmonogram seminára
08:30 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 12:30 Prednáška
12:30 13:00 Diskusia a Vydanie certifikátu

V cene je zahrnuté
 • účasť na seminári
 • pracovný manuál pre každého účastníka seminára
 • odpovede na otázky
 • certifikát
 • káva, nealko,