Realizácia a služby

Postup určenia rozsahu potrebných služieb a realizácia vypracovania Bezpečnostného projektu

Východiskom kvalitnej realizácie našich služieb pre Vás a stanovenia serióznej ceny, ktorá má pokrývať skutočné procesy vo vašej spoločnosti je vykonanie bezplatnej vstupnej analýzy, na základe ktorej bude jasný rozsah a množstvo činností potrebných na zabezpečenie súladu Vami prevádzkovaných informačných systémov  s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a prevzatými štandardmi na hodnotenie a riadenie informačnej bezpečnosti v prevádzkovaných IS.


Stanovenie rámcovej ponuky služby,
rámcovej ceny a orientačného času potrebného na realizáciu služby

Na základe Vami postúpených základných údajov o informačnom systéme Vám v najbližšom možnom termíne poskytneme rámcovú ponuku, rámcovú cenu a predpokladaný čas potrebný na realizáciu požadovanej služby.


Vykonanie základnej analýzy IS u zákazníka

S cieľom konkretizácie požiadaviek na vypracovanie Bezpečnostného projektu, náročnosti poskytovaných služieb, termínov realizácie, požadovanej súčinnosti zákazníka a stanovenia ceny za realizované služby vykonajú špecialisti našej spoločnosti základnú analýzu Vášho informačného systému, k čomu požadujeme nevyhnutnú súčinnosť.


Vypracovanie zmluvy na poskytnutie požadovanej služby

Na základe analýzou získaných rozširujúcich informácií o Vašom informačnom systéme bude v pôsobnosti obchodného úseku našej spoločnosti vypracovaná zmluva na poskytnutie služby, ktorá Vám bude postúpená k schváleniu, respektíve k dopracovaniu, podľa Vašich interných noriem.


Vypracovanie bezpečnostného projektu a jeho implementácia

Podľa schválenej Zmluvy na poskytnutie služby a jej platných dodatkov bude v stanovenom rozsahu a termínoch realizované vypracovanie Bezpečnostného projektu, jeho implementácia a údržba u zákazníka.

Bližšie informácie na vyžiadanie na info(z@vináč)entrynet.sk