Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov rieši zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
(predtým zákon č. 428/2002 Z.z.)

Zákon stanovuje, že každý subjekt, ktorý plánuje prevádzkovať informačný systém obsahujúci  osobné údaje dotknutých osôb je povinný ešte pred začatím ich spracúvania vykonať nevyhnutné administratívne a procedurálne úkony súvisiace s jeho zavedením do praxe a zosúladením so zákonom.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, môže uplatniť sankcie za porušenie zákona a uložiť peňažné pokuty vo výške až do 300.000,- € (§ 68 zákona).

Niekoľko kľúčových bodov zo zákona

Zákonom je upravená pôsobnosť, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, verejnej moci ako aj ostatných právnických a fyzických osôb, ktoré spracúvajú a ďalej využívajú osobné údaje (§ 1 až 4 zákona).

Pre jednoznačný výklad a uplatňovanie zákona sú týmto určené zákonné podmienky spracúvania osobných údajov, vymedzené práva dotknutých osôb, stanovené základné povinnosti prevádzkovateľov informačných systémov, ich sprostredkovateľov, oprávnenia a povinnosti zodpovedných osôb, oprávnených osôb, zástupcov prevádzkovateľa a tretích strán  pri spracúvaní osobných údajov….. (§ 4-18 a 21-27 zákona).

Osobitnú pozornosť venuje zákon bezpečnosti osobných údajov v prevádzkovaných informačných systémoch. Podľa zákona je správa a riadenie bezpečnosti pri ochrane osobných údajov v informačných systémoch vykonávaná v súlade so zavedeným Bezpečnostným projektom. Bezpečnostný projekt podľa zákona obsahuje najmä Bezpečnostný zámer, Analýzu bezpečnosti informačného systému a vykonávacie Bezpečnostné smernice (§ 19 zákona).

Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ sú podľa zákona povinní vytvoriť primerané personálne, technické a organizačné podmienky k zamedzeniu porušovania zákona (§ 19 a 20 zákona).

Tu nastupuje naša úloha, kedy vám naša spoločnosť zabezpečí splnenie všetkých zákonných podmienok pri spracúvaní osobných údajov.