Zákon č. 122/2013

Legislatíva SR

Pôsobnosť zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Národná rada Slovenskej republiky schválila Zákon č. 122/2013 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1.7.2013 ruší zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

Zavedená právna úprava vychádza z Ústavy SR, ústavou garantovaných práv a slobôd občanov, skúseností a odporúčaní členských štátov EÚ, ktoré získali pri uplatňovaní právnych a etických noriem, noriem a štandardov ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní v informačných systémoch.

Zákon stanovuje, že každý subjekt, ktorý plánuje prevádzkovať informačný systém obsahujúci  osobné údaje dotknutých osôb je povinný ešte pred začatím ich spracúvania oznámiť informačný systém na Úrad, alebo vykonať nevyhnutné administratívne a procedurálne úkony súvisiace s jeho evidenciou a zosúladením so zákonom.

Prevádzkovatelia už fungujúcich informačných systémov sú povinní uviesť tieto do súladu so zákonom v platnom znení do šiestich mesiacov od jeho účinnosti, tj. do 31. decembra 2013.

Po uvedenom termíne Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, môže uplatniť sankcie za porušenie zákona a uložiť peňažné pokuty vo výške až do 300000 € (§ 68 zákona).