Zákon č. 122/2013

Legislatíva SR aEÚ

Európska únia prijala Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Týmto Nariadením sa musia riadiť všetky členské štáty EÚ.

Národná rada prijala Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorým spresňuje Nariadenie GDPR.