Analýza

Analýza bezpečnosti v informačných systémoch

Analýzou je vykonávané kvalitatívne zhodnotenie aktív a pasív bezpečnosti informačného systému a hrozieb, ktoré sú spôsobilé ohroziť dôvernosť, integritu a dostupnosť spracúvaných osobných údajov. Analýzou sú následne definované bezpečnostné štandardy a postupy na predchádzanie a zamedzovanie pôsobenia bezpečnostných rizík.
Analýza bezpečnosti je vykonávaná v pôsobnosti špecializovaného pracoviska našej spoločnosti – Úseku špeciálnych projektov. Pracovníci úseku disponujú skúsenosťami a viacročnou praxou v oblasti vypracovávania rizikových analýz v automatizovaných, neautomatizovaných a kombinovaných informačných systémoch.

Bližšie informácie na vyžiadanie na info(z@vináč)entrynet.sk